Ichthus Groningen

C.S.V. Ichthus Groningen

#STUDENTENLEVENMETGOD

De Ichthusgeschiedenis

Het begint allemaal in de tijd toen de Berlijnse muur nog stond, Kabinet Van Agt III nog regeerde, Engeland en Argentinië de Falkland Oorlog vochten en de Rubiks kubus een rage was. Het was in dit era en tijdsgewricht dat acht studenten, studerend te Groningen, samen een Bijbelstudiegroep vormden. Op 29 september 1982 wordt dan ook officieel de Evangelische Studentenbeweging Ichthus opgericht.  Hans en JoAnn van Seventer worden de eerste mentoren van de nieuwbakken beweging. Wytze Bijleveld wordt de eerste voorzitter en praktisch alle leden zijn ook tevens bestuur. Aan het eind van het jaar zijn van de acht leden nog vier overgebleven.

In 1983, op de tjalk 'De Zes Gebroeders' baden de overgebleven leden voor de toekomst van Ichthus, immers het was moeilijk om in een stad met meerdere christelijke verenigingen die duidelijk een verzuilde signatuur hadden, een nieuwe vereniging te beginnen. 'Het gebed in het vooronder', zoals het de annalen in is gegaan heeft zijn uitwerking gekend op lange termijn maar ook op korte termijn. Aan het eind van seizoen '83-'84 kende Ichthus maarliefst twintig leden.

In het tweede lustrumjaar, in 1992, was Ichthus flink gegroeid ten opzichte van de eerste jaren. Er was al vrij snel een officieel orgaan gekomen, genaamd 'Pisces Panes' - hetgeen staat voor  'Vissen en Broden' refererend aan de passage uit Mattheüs 14 - tegenwoordig draagt dit blad de naam Claridad. Ichthus heeft inmiddels meer dan 100 leden en de vereniging is opgedeeld in zogenaamde clusters, hier zijn er drie van - die elk weer bestaan uit een aantal kringen. Belangrijk in de ontwikkeling van de beweging is het feit dat dit jaar het IchthusCafé ontstaat. Eén keer per maand komen de Ichthianen bij elkaar in borrelsetting in de Lichtboei, een ruimte in de binnenstad, momenteel in gebruik door de Jeruzalemkerk. Het jaar erop, in 1993/1994, onder Bestuur Holtslag, kwam er een discussie op gang of Ichthus een beweging moest blijven of een

stichting of vereniging moest worden. Het werd stichting: op die manier zou de identiteit beter bewaard blijven dan bij een vereniging. Tevens  ontstonden door de organisatie van het Happietaria goede contacten tussen de verschillende studentenverenigingen. Het pa- en ma-systeem werd ingevoerd als een effectieve manier om eerstejaars in de Ichthuscultuur in te leiden. In 1994-1995 komt voor het eerst de almanak uit, tot dan toe heette het nog 'Smoelenboek' en bestond eigenlijk alleen uit foto's, namen en adressen. Met de jaren worden de almanakken steeds dikker en uitgebreider, met allerlei andere organen er in. In 1995-1996 onder Bestuur Tombroek gaan de open kringen draaien. Dit na open avonden, de invulling wordt al naar de behoefte van de groep bepaald. Ook de Engelse Kring in samenwerking met de Gereformeerde Studentenverenging (GSV) gaat van start. Een spin-off van deze kring is het huidige HOST, de internationale christelijke vereniging.

In het derde lustrumjaar, 1996-1997, onder bestuur Alkema, viert Ichthus haar 15-jarig bestaan met een grote lustrumweek waarin onder andere een gala, een sing-in en een culturele avond plaatshadden. Dit is ook het jaar waarin, na enkele jaren getouwtrek over het beweging-zijn, dat Ichthus een Stichting wordt. S.E.S. Ichthus Groningen ontstaat, waarbij het 'Evangelische' vooral staat voor evangeliserend, en niet zoals nu de klank meer is, een bepaalde stroming binnen het christendom. Het jaar er op komt het IC in het pand van Hendrik de Cock, de gereformeerde voorloper van A.S.V. Dionysos, op dat moment nog wel in een ander pand dan nu.

Het is ook eind jaren negentig dat Ichthus haar lijflied krijgt. Op een gezamenlijke avond wordt het door een cluster voor het eerst ten gehore gebracht en daarna, zonder dat dit de bedoeling was van dit cluster, opgepakt als officieel lijflied van Ichthus. De melodie is van het christelijke lied 'I am a new Creation' zoals die ook nog in de Hemelsbreed (nr. 280) te vinden is. Dichter van het Ichthiaanse kleinood is Jan Willem Tamminga.

In 2000-2001, onder bestuur Busstra veranderen er weer de nodige zaken aan Ichthus. De coaches, die eerst in de Stichtingsraad zaten gingen eruit en werden vervangen door de Wijze Raad, een groep van vier oudere leden. De bedoeling was om hierdoor de continuïteit in de vereniging te waarborgen en de coaches hun primaire taak als enige taak terug te geven. De Wijze Raad werd een onderdeel van de Stichtingsraad en kreeg een adviserende en controlerende functie voor het bestuur. Maar er gebeurt meer, de clusters worden afgeschaft ten faveure van meer gezamenlijke avonden en Heerengenootschap 'Het Réveil' ziet het levenslicht als antwoord op de feminisering van Ichthus en het geeft Ichthus een studentikoze stimulans. Tot dan toe waren alle Ichthusorganen ondergeschikt aan het bestuur, echter dit was een nieuw soort orgaan, een groep die 'buiten de officiële structuren van Ichthus' viel maar zich wel nauw verbonden voelde met de stichting. Dit is een constructie die momenteel alle disputen nog steeds handhaven. In hetzelfde jaar verhuist het IC naar de sociëteit van Unitas S.G. waar we tot 2007 gebleven zijn. Hierdoor heeft Ichthus altijd nog een speciale band met Unitas gehouden.

In 2002-2003, onder bestuur Geertsema, is Ichthus het grootst in haar geschiedenis. Ze heeft dan 213 leden. In antwoord op 'Het Réveil' ontstaat vrouwendispuut Latere et Emergere Feminae (LEF). In 2005-2006 komt er een motie waarin de kluften in het leven worden geroepen. Dit om het gat tussen de GA's en de kringen wat te dichten. In 2006-2007 bestaat Ichthus 25 jaar. Bestuur Weening laat dit zilveren jubileum groots vieren met onder andere een groot broederfeest waar de hele &Zo in de Poelestraat voor wordt afgehuurd. De discussie die onder bestuur Huizinga het jaar daarvoor is ingezet om een vereniging te worden wordt afgesloten nadat de Stichtingsraad besluit om een stichting te blijven. De Eigen Pand Commissie legt contacten met A.S.V. Dionysos en het derde Algemeen StichtingsOverleg besluit om per het volgende jaar daar IC te gaan houden. Meerwaarde is dat er meer dan alleen IC gehouden kan worden, zoals Diepers, ASO's et cetera. Tevens is dit het eerste levensjaar van Ad Alta Pueri (AAP) die is opgericht als stoerdere tegenhanger van het elitairdere Réveil. Het jaar daarop, onder bestuur Muurling, wordt PUUR opgericht als tweede vrouwendispuut. Dit is ook het jaar waarin Ichthus besluit om een structuur voor ereleden op te nemen in de officiële structuren, namelijk de Meest Nobele Orde van Verdienste en Eer.

In 2008-2009 wordt besloten om toch een vereniging te worden. Na een historisch ASO is de teerling voor de stichting geworpen en klinkt de overwinningsroep van de democratie binnen Ichthus. Dit is ook het jaar waarop er flink wordt ingezet op cultuurvorming binnen de kluften. In het jaar dat volgt wordt er hard doorgewerkt aan de gereedmaking van de statuten en HR voor de vereniging. Verder begint de lichte daling in ledenaantal vanaf 2006 weer om te buigen naar groei. In 2010-2011, onder Bestuur Koning, vindt de statutaire wissel van rechtsvorm plaats. Ichthus is dan, vanaf april 2011, officieel een vereniging en gaat de naam Christelijke Studenten Vereniging Ichthus Groningen dragen. Dit omdat de term Evangelisch niet meer dezelfde betekenis heeft als in de jaren tachtig en negentig. Op de tweede ALV krijgt Ichthus haar eigen vaandel, dewelke als officieel vereningssymbool gaat fungeren. Een groepje eerstejaars besluit een gemengd dispuut op te richten, FideFesta, dit onder andere als antwoord op de gescheiden disputen die Ichthus tot dan toe kende.

En dan breekt het zesde lustrumjaar aan, de vereniging viert haar dertigste verjaardag. En de rest is geen geschiedenis, maar toekomstmuziek. Ongetwijfeld zullen ooit de annalen ook van de komende jaren vol komen te staan...

Andries W. Bakker
Huisgeschiedschrijver der C.S.V. Ichthus Groningen


Sponsors