Ichthus Groningen

C.S.V. Ichthus Groningen

#STUDENTENLEVENMETGOD

Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 26 mei 2014. Alle oude versies komen hiermee te vervallen.

Alle door Icht.nl geplaatste Policies blijven onverminderd van kracht en gelden als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. In gevallen waarbij een Policy conflicteert met deze Algemene Voorwaarden gelden deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

a.

Icht.nl, is een gratis dienst van Christelijke Studentenvereniging Ichthus Groningen (hierna te noemen “Ichthus”). Het gebruik van Icht.nl is gebonden aan de Algemene Voorwaarden van Icht.nl. De gebruiker verklaart zich bij gebruik van Icht.nl uitdrukkelijk akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in dit document.

2. Aansprakelijkheid

a.

Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, welke voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker. Dit geldt voor schade voor gebruiker zowel als schade voor Ichthus en haar diensten.

3. Rechten van Icht.nl en verbodsbepalingen

a.

Icht.nl behoudt zich het recht voor een gebruiker op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot Icht.nl - geheel of gedeeltelijk en tijdelijk danwel permanent - te ontzeggen. Gebruik van de diensten van Icht.nl op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is niet toegestaan.

b.

Het plaatsen van pornografisch materiaal, evenals belediging, schending van privacy of anderszins storend of onwenselijk gedrag, is niet toegestaan op Icht.nl.

c.

Het is niet toegestaan automatisch berichten te plaatsen op Icht.nl.

d.

Icht.nl behoudt zich het uitdrukkelijke recht om vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook te wijzigen, te verspreiden of te verwijderen, features en mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen.

4. Auteursrecht

a.

Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door Icht.nl wordt aangegeven danwel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel danwel gedeeltelijk over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van Icht.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden, tenzij door Icht.nl anders vermeldt.

5. Verwerking persoonsgegevens / Privacy Policy

a.

Icht.nl plaatst cookies op je pc. Deze worden gebruikt om je te kunnen laten inloggen, alsmede om diverse functies te kunnen aanbieden. Door adverteerders en leveranciers van onder andere afbeeldingen kunnen ook cookies worden geplaatst. Je kunt externe cookies via je browser blokkeren.

6. Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling

a.

In gevallen en situaties waarin niet voorzien wordt door de algemene voorwaarden beslist het bestuur van Ichthus. Deze genomen beslissingen zijn definitief. Er wordt slechts over gecorrespondeerd indien en voor zolang het bestuur van Ichthus dit wenselijk acht.

b.

Icht.nl behoudt zich het recht deze voorwaarden op elk moment aan te passen. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor deze bepalingen regelmatig in te zien, tenminste bij het inloggen of op enige dag plaatsen van een bericht.

c.

Indien gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden is het gebruiker niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van Icht.nl. Met het gebruiken van Icht.nl door te registreren, in te loggen, berichten te plaatsen, of op andere manieren te participeren verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

d.

Door gebruikers zelf geplaatste voorwaarden en bepalingen, althans zichtbaar of onzichtbaar voor derden, hebben geen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden.

e.

Indien de gebruiker van mening is dat bepalingen in deze overeenkomst ongeldig zijn dient de gebruiker dit kenbaar te maken alvorens akkoord te gaan.


Sponsors